Nowy rok 2018 to nowe dotacyjne szanse dla innowacyjnych firm. Poniżej prezentujemy dwie najciekawsze i najbardziej popularne propozycje dofinansowań unijnych:

Poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

O dofinansowanie w ramach w/w Poddziałania mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, które w wyniku wdrożenia innowacyjnej technologii wprowadzą na rynek nowe lub znacząco ulepszone (w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium RP) produkty, usługi lub procesy.

Planowany termin ogłoszenia konkursu to 15 stycznia 2018r., natomiast nabór wniosków konkursowych przewidziany jest od 15 lutego 2018r. do 24 maja 2018r. z podziałem na 3 rundy.

Poddziałanie 1.5.2 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Wsparcie w ramach przedmiotowego Poddziałania skierowane jest do wysoko innowacyjnych projektów (wdrażających innowacje procesowe, produktowe, nietechnologiczne) poprzez inwestycje w:

  • środki trwałe,
  • wartości niematerialne i prawne (inwestycje w transfer technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji,
    know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej).

 Planowany termin rozpoczęcia naboru to sierpień 2018r.

Wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem unijnego wsparcia już dziś serdecznie zapraszamy do kontaktu z Kierownikiem Obszaru Komercyjnego Panią Moniką Szymczak, która omówi z Państwem szczegóły aplikowania o fundusze unijne w ramach przedmiotowego programu dotacyjnego.

Kontakt:
Monika Szymczak – Doradca Klienta

tel. 63/245-30-95 w. 45 lub
tel. kom. 691-724-269
e-mail: monika.szymczak@arrkonin.org.pl