W dniu 30.11.2015r. został ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Marszałkowskiego (UMWW) konkurs w ramach poddziałania 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) na lata 2014-2020.

Nabór wniosków konkursowych potrwa od 31 grudnia 2015r. do 31 marca 2016r.

 

Kto może składać wnioski?

 • jst i ich związki,
 • jednostki zależne od jst, posiadające osobowość prawną w tym spółki komunalne realizujące zadania własne gminy,
 • samorządowe jednostki organizacyjne,
 • organizacje pozarządowe (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną),
 • podmioty prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego – przedsiębiorcy tylko w roli Partnera.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Kompleksowa, głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej związana m. in. z:

 • ociepleniem obiektu,
 • wymianą okien, drzwi zewnętrznych,
 • przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji,
 • instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, w tym z zastosowaniem kogeneracji,
 • instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZE,
 • wymianą oświetlenia na energooszczędne,
 • systemami monitorowania i zarządzania energią,
 • finansowaniem opracowanych audytów energetycznych dla sektora publicznego – jako elementu kompleksowego projektu.

 

Wysokość wsparcia?

 • maksymalnie do 85% wydatków kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem, iż dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód – zastosowanie mają Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014 – 2020,
 • minimalny wkład własny – 15%.

 

Minimalna wartość kosztów całkowitych projektu to 300 000,00 PLN.

 

Obowiązująca dokumentacja konkursowa w ramach przedmiotowego działania oraz szczegółowe informacje zostały opublikowane na stronie internetowej UMWW pod wskazanym linkiem:

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/77

 

Instytucje planujące kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej zapraszamy do kontaktu z niżej wymienionymi osobami:

Renata Osztynowicz – tel.: 63/245 30 95 wew. 28; tel. kom.: 691 503 935;

e-mail: renata.osztynowicz@arrkonin.org.pl

Monika Szymczak – tel.: 63/245 30 95 wew. 45; tel. kom.: 691 724 269;

e-mail: monika.szymczak@arrkonin.org.pl

 

Zapraszamy do współpracy.