DOTACJE DLA STARTUPÓW

W lipcu br. rozpoczęliśmy realizację projektu pt.: “Dotacje dla StartUpów” w ramach Poddziałania 6.3.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo powyżej 29 roku życia, które jednocześnie należą do co najmniej jednej z następujących grup:
– osoby długotrwale bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koninie
– osoby w wieku 50 lat i więcej
– kobiety
które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą i mieszkają na terenie m. Konin lub powiatu konińskiego w gminach: Kazimierz Biskupi, Kleczew, Golina, Grodziec, Kramsk, Krzymów, Rychwał, Rzgów, Skulsk, Sompolno, Stare Miasto, Ślesin, Wierzbinek, Wilczyn.

Uwaga! Rekrutacja osób do projektu rozpocznie się 16 sierpnia 2016 r.

AUDYT BIZNESOWY DLA MIKRO I MAŁYCH FIRM

Audyt biznesowy, to usługa pilotażowa realizowana w ramach projektu Enterprise Europe Network . W okresie testowania usługi zostanie ona skierowana do 10 mikro lub małych firm,

5 kluczowych korzyści z audytu biznesowego:

 1. szczegółowa analiza marketingowa firmy,
 2. uzyskanie informacji o tym jak firmę widzą klienci a jak najbliższa konkurencja,
 3. weryfikacja kanałów komunikacji marketingowej firmy i zbadanie ich efektywności,
 4. propozycja zmian, które w krótkim okresie czasu przyniosą firmie wymierne korzyści,
 5. pomoc we wdrożeniu zaleceń wynikających z audytu.

Tylko 10 mikro i/lub małych firm będzie mogło skorzystać z projektu. Zapraszamy! Zapoznaj się ze szczegółami usługi!

DOTACJE Z ZUS

Dotacje dla pracodawców zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)

Typy projektów:

 • projekty o charakterze doradczym, zorientowane na poprawę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym na realizację oceny ryzyka zawodowego, wprowadzenie procedur bezpiecznej pracy oraz planowanie i monitorowanie działań prewencyjnych w zakresie BHP.
 • projekty inwestycyjne, które odnosić się będą przede wszystkim do aspektu bezpieczeństwa technicznego (rozwoju, modyfikacji i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych).
 • projekty doradczo-inwestycyjne, łączące wyżej opisane działania.

Maksymalne dofinansowanie wynosi aż 90% od całkowitej kwoty projektu. Poziom dofinansowania od 140 tys. do aż 500 tys. zł. 
100% skuteczność w pozyskiwaniu dotacji z ZUS na BHP.

Kontakt

Od 1 sierpnia 2016 roku informacji nt. Funduszy Europejskich udziela:
Lokalny Punkt Informacji o Funduszach Europejskich (PIFE)

Główne Biuro Projektu
ul. Zakładowa 4 (budynek WUP) – pokój nr 6 na parterze   

Drugie Biuru Projektu PIFE:
III piętro w siedzibie Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie
pokój nr 325

tel. 63 240 85 35, 63 249 31 02
e-mail: konin.fe@wielkopolskie.pl

DOTACJE PROINNOWACYJNE DLA FIRM

Każde mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo, które jest zainteresowane tematem innowacji w przedsiębiorstwie, w tym źródłach pozyskiwania i finansowania innowacji, może liczyć na profesjonalną analizę potrzeb technologicznych i potencjału innowacyjności, pomoc w znalezieniu środków na finansowanie innowacji oraz pomoc w procesie poszukiwania i wdrażania nowych technologii. Dzięki nowym technologiom firma przejdzie na wyższy poziom rozwoju oraz zwiększy swoją konkurencyjność zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych.

Wsparcie proinnowacyjne przedsiębiorcy mogą otrzymać w ramach działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” POIR, tj.:

 • Poddziałanie 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP”,
 • Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”,
 • Poddziałanie 2.3.3 „Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych”,
 • Poddziałanie 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej”.

Terminy konkursów w ramach ww. poddziałań są umieszczone w Harmonogramie  naborów wniosków o dofinansowanie dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, który jest sukcesywnie aktualizowany (www.poir.gov.pl).

Kontakt

Od 1 sierpnia 2016 roku informacji nt. Funduszy Europejskich udziela:
Lokalny Punkt Informacji o Funduszach Europejskich (PIFE)

Główne Biuro Projektu
ul. Zakładowa 4 (budynek WUP) – pokój nr 6 na parterze   

Drugie Biuru Projektu PIFE:
III piętro w siedzibie Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie
pokój nr 325

tel. 63 240 85 35, 63 249 31 02
e-mail: konin.fe@wielkopolskie.pl

DOTACJE NA INWESTYCJE DLA FIRM

W ramach Nowej Perspektywy Finansowej 2014-2020 firmy mogą ubiegać się o dofinansowanie na przedsięwzięcia wysoce innowacyjne pod kątem technologicznym, produktowym lub organizacyjnym.
Zgodnie z mapą pomocy regionalnej dla województwa wielkopolskiego poziom dofinansowania wynosi:

 • 45% kosztów kwalifikowanych projektu dla mikro- i małych przedsiębiorstw,
 • 35% kosztów kwalifikowanych projektu dla średnich przedsiębiorstw.

Dotacje inwestycyjne przedsiębiorcy mogą otrzymać w ramach niżej wymienionych programów:

 • Poddziałanie 1.5.2 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” WRPO,
 • Poddziałanie 1.5.3 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez poprawę efektywności energetycznej” WRPO,
 • Poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” POIR.

Terminy konkursów w ramach ww. poddziałań są umieszczone w Harmonogramie naborów wniosków dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (www.wrpo.wielkopolskie.pl)  oraz w Harmonogramie  naborów wniosków o dofinansowanie dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (www.poir.gov.pl). Harmonogramy są sukcesywnie aktualizowane.

Kontakt

Od 1 sierpnia 2016 roku informacji nt. Funduszy Europejskich udziela:
Lokalny Punkt Informacji o Funduszach Europejskich (PIFE)

Główne Biuro Projektu
ul. Zakładowa 4 (budynek WUP) – pokój nr 6 na parterze   

Drugie Biuru Projektu PIFE:
III piętro w siedzibie Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie
pokój nr 325

tel. 63 240 85 35, 63 249 31 02
e-mail: konin.fe@wielkopolskie.pl

DOTACJE NA WSPARCIE EKSPORTU

Dotacje można pozyskać na poniższe działania:

 • Doradztwo i opracowania w zakresie wdrożenia nowych modeli biznesowych,
 • Poszukiwanie partnerów na rynkach docelowych,
 • Uzyskanie dokumentów niezbędnych do wprowadzenia produktów lub usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe,
 • Doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć i działalności eksportowej oraz w zakresie opracowania koncepcji wizerunku firmy na wybranych rynkach,
 • Wsparcie inwestycyjne w dostosowaniu produktów/usług do wymogów rynków docelowych.

Działania dodatkowe (co najmniej jedno z nich):

 • Udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy,
 • Organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą,
 • Udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych odbywających się na terytorium RP w charakterze wystawcy,
 • Organizacja misji gospodarczych przedsiębiorców zagranicznych u Wnioskodawcy.

Dotacje na wsparcie eksportu przedsiębiorcy mogą otrzymać w ramach Poddziałanie 1.4.1 „Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu” WRPO.

Poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych projektu dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Kontakt

Od 1 sierpnia 2016 roku informacji nt. Funduszy Europejskich udziela:
Lokalny Punkt Informacji o Funduszach Europejskich (PIFE)

Główne Biuro Projektu
ul. Zakładowa 4 (budynek WUP) – pokój nr 6 na parterze   

Drugie Biuru Projektu PIFE:
III piętro w siedzibie Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie
pokój nr 325

tel. 63 240 85 35, 63 249 31 02
e-mail: konin.fe@wielkopolskie.pl

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Rodzaje projektów:

 • budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (inwestycje wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej). W tym z wykorzystaniem: energii słonecznej, energii wiatrowej, energii wodnej, energii geotermalnej, biomasy oraz biogazu;
 • kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej (w oparciu o plany gospodarki niskoemisyjnej);
 • kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych;
 • zakup niskoemisyjnego taboru dla transportu publicznego
Kontakt

Od 1 sierpnia 2016 roku informacji nt. Funduszy Europejskich udziela:
Lokalny Punkt Informacji o Funduszach Europejskich (PIFE)

Główne Biuro Projektu
ul. Zakładowa 4 (budynek WUP) – pokój nr 6 na parterze   

Drugie Biuru Projektu PIFE:
III piętro w siedzibie Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie
pokój nr 325

tel. 63 240 85 35, 63 249 31 02
e-mail: konin.fe@wielkopolskie.pl

DOTACJE NA PRACE B+R

Unia Europejska dąży do zwiększania innowacyjności poszczególnych krajów członkowskich. Aby polskie przedsiębiorstwa mogły w przyszłości technologicznie konkurować na świecie, muszą zwiększać nakłady na badania i rozwój. Dążąc do wspierania przedmiotowego celu, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dostępne są działania umożliwiające uzyskanie dofinansowania na działalność w zakresie prac B+R.

Aby zapoznać się ze szczegółowymi możliwości programowymi w zakresie uzyskania dofinansowania na prace B+R otwórz poniższy dokument pn. „Dotacje na B+R w ramach POIR”.

JEREMIE, JEREMIE_2 i JEREMIE_3

W okresie niespełna 4 lat Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie zdążyła podpisać i zrealizować trzy projekty pożyczkowe w ramach Inicjatywy JEREMIE nadzorowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). W ramach trzech umów wykorzystaliśmy kwotę 18 mln zł udostępnioną przez BGK + ponad 2,2 mln zł wkładu własnego ARR S.A w Koninie, co dało łącznie kwotę ponad 20 mln zł.

W tym czasie udzieliliśmy łącznie 180 pożyczek w tym 87 pożyczek dla klientów typu Start’Up czyli rozpoczynających działalność gospodarczą i/lub prowadzących ją nie dłużej niż 2 lata, na kwotę przekraczającą 8,5 mln zł. Każdą z realizowanych umów zakończyliśmy przed czasem, co pokazuje jak trafnym i potrzebnym narzędziem finansującym rozwój biznesu okazały się pożyczki JEREMIE.

LOKALNY FUNDUSZ POŻYCZKOWY

W sierpniu 2011 roku utworzyliśmy w strukturach ARR S.A. w Koninie Lokalny Fundusz Pożyczkowy (LFP), w ramach którego zaangażowaliśmy ponad 300 tys. zł własnych środków. W niespełna poł roku udzieliliśmy łącznie 13 pożyczek na kwotę 308.800,00 zł w tym dla klientów typu Start’Up 7 pożyczek na kwotę 166.300,00zł a dla klientów typu Standard 6 na kwotę 142.500,00zł. Utworzenie własnego Funduszu Pożyczkowego poprzedzone było kilkumiesięczną współpracą z Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z Poznania (WARP), gdzie pełniliśmy rolę pośrednika w procesie aplikowania o pożyczki. Był to czas, w którym przyzwyczajaliśmy lokalnych przedsiębiorców oraz klientów ARR S.A. w Koninie do nowej formy wspierania przedsiębiorczości jaką są preferencyjne unijne pożyczki.

Czytaj więcej ...

Ten czas pokazał, że w dobie braku dotacyjnych form wsparcia dla biznesu, alternatywne formy finansowania jakimi są pożyczki były strzałem w przysłowiową dziesiątkę. Współpraca z WARP oraz utworzenie własnego Funduszu Pożyczkowego otworzyło nam drogę do wystartowania w regionalnym konkursie ogłaszanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) i zawnioskowania o środki z Inicjatywy JEREMIE. Dnia 4 czerwca 2012 roku podpisaliśmy pierwszą umowę operacyjną z BGK na realizacji projektu pożyczkowego w ramach Inicjatywy JEREMIE rozpoczynający tym samym nową historię w działalności ARR S.A. w Koninie.

Kontakt

Iwona Kurzawińska – Dyrektor Operacyjny
iwona.kurzawinska@arrkonin.org.pl
tel: 63 245-30-95 wew. 59
tel. kom. 693-457-682

DOTACJE NA SZKOLENIA

Szansa na dofinansowanie do szkoleń dla pracowników 45+.
Każda firma, która zatrudnia pracowników powyżej 45 roku życia ma szansę na pozyskanie od 80% do 100% dofinansowania.
Max. kwota dotacji na jednego pracownika to prawie 11 tys. złotych.
Eksperci ARR S.A. w Koninie mają 100% skuteczność w pozyskiwaniu dotacji z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).
W 2015 roku pozyskaliśmy dla naszych klientów ponad 500 tys. złotych dofinansowania.
Zakres szkoleń i wybór firmy szkoleniowej jest nieograniczony.

Share This